Systémová integrace 4/2012

Rok: 
2012
Ročník: 
19
Číslo: 
4
ISSN: 
1210-9479 (print), 1804-2716 (online)

Vážení čtenáři,

uzavíráme další, už devatenáctý ročník časopisu Systémová integrace. Jako obvykle využijeme úvod i tohoto čísla k informacím o aktualitách v životě České společnosti pro systémovou integraci. Evidentně nejpodstatnější z nich jsou volby a jejich výsledky do nové rady ČSSI. Volby se uskutečnily v průběhu prosince minulého roku. Do sedmičlenné Rady ČSSI byli zvoleni (pořadí podle počtu hlasů) tyto osobnosti české informatiky:

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (VŠE Praha), Prof. Ing. Josef Basl, CSc. (ZČU Plzeň), JUDr. Martin Maisner (Rowan Legal), Ing. Vladek Šlezingr (IBM ČR), Ing. Ondřej Felix (hlavní architekt eGovernmentu, MV ČR), CSc., Ing. Zdeněk Pilz (Arbes Technologies) a Ing. Václav Mach (Microsoft ČR).

Na prvním zasedání Rady ČSSI byli tajným hlasováním zvoleni i členové vedení ČSSI. Presidentem společnosti byl zvolen Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., viceprezidenty byli zvoleni Prof. Ing. Josef Basl, CSc. a JUDr. Martin Maisner. Tajemnicí ČSSI byla i nadále jmenována Hana Hůrková. Kromě volby funkcionářů ČSSI byly na prvním zasedání nové Rady projednávány prioritní oblasti zájmu a aktivit ČSSI, které se budou v dalším období promítat do programu seminářů a dalších odborných akcí. K těm by měly např. patřit e-Government, služby informatiky ve veřejné správě a jejich měření, efektivnější vytěžování stávajících informačních zdrojů, kvalita systému vzdělávání v informatice, zejména na vysokých školách.

S uvedeným zaměřením korespondoval i první odborný seminář v tomto roce s názvem Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací, který se konal 21/1/2013 na VŠE v Praze, odborným garantem byl prof. Z. Molnár – VŠE Praha). Semináře se zúčastnilo přes 130 účastníků. V sedmi přednáškách byly diskutovány otázky výtěžnosti informací ze sociálních sítí, jejich využití v marketingu firem, v managementu personálních zdrojů, problémy monitorování chování firem na sociálních sítích a další. Dá se reálně předpokládat, že se k této problematice ČSSI v některém z dalších seminářů vrátí.

Z dalších plánovaných akcí by bylo dobré upozornit na seminář orientovaný na řízení služeb a informačních systémů zejména ve veřejné správě, který by se měl konat na přelomu dubna a května tohoto roku s odbornou garancí prof. Voříška. Červnový termín by měl být, jako tomu bylo i v minulém roce, vyhrazen pro Business intelligence Fórum 2013, na který už nyní potvrdili svá vystoupení přední BI experti z českých i nadnárodních společností. – odborným garantem semináře je Doc. Pour – VŠE Praha.

Pokud jde o vlastní obsah tohoto čísla, je patrné, že nabízí poměrně široké spektrum témat od řízení podnikové informatiky, přes řešení aplikací až po některé technologické aspekty informatiky. Nová Rada ČSSI i Ediční rada časopisu se i v tomto roce těší na příspěvky našich členů a autorů a na setkání při dalších seminářích a odborných akcích, které ČSSI nyní plánuje.

Redakce časopisu