Referenčné modely IT Governance

Autor: 
Pavol Knapek

Na katedre softvérového inžinierstva FIT ČVUT v Prahe venujeme špecifickú pozornosť IT Governance, ako nástroju umožňujúcemu správne rozhodovanie o IT. V rámci spolupráce s katedrou informačných technológií VŠE na projekte MBI (Management of Business Informatics), bol vytvorený popis IT Governance [Dohnal, 2013], z ktorého konceptu vychádzame a ďalej ho rozvíjame. Koncept IT Governance umožňuje v IT organizácii jednoducho zaviesť transparentnosť a jednoznačnosť systému jej riadenia a rozhodovania v jej kľúčových oblastiach, čo má v kontexte biznisu za následok výraznejší súlad IT stratégie so stratégiou biznisu a tým aj vplyv na dosahovanie celkových výsledkov organizácie. Cieľom tohto článku je stručne prezentovať koncepčný pohľad na porovnanie jednotlivých dostupných referenčných modelov IT Governance a predbežné výsledky aktuálne prebiehajúceho prieskumu efektov IT Governance, spracovávaného v rámci diplomovej práce [Knapek, 2013].

Text ke stažení: