Procesní řízení v energetice – utilitách

Autor: 
David Tuček, Zuzana Tučková

Můžeme říci, že pouze podnik, který je flexibilní, agilní a vnímavý, bude na trhu úspěšný. Tajemství jeho úspěchu je hbitost, znamenající schopnost rychlé adaptace podnikových procesů. V ,,horizontálnímu“ pohledu jsou IT specificky důležité, zvláště při mapování a optimalizaci podnikových procesů. Hlavní část tohoto článku je zaměřena na projekt zavedení procesního řízení ve společnosti Teplárna Strakonice.

Model řízení, jenž je v literatuře označován jako tradiční je založený na hierarchické dekompozici organizační struktury. Podnik je v rámci tohoto členění rozdělen na provozovny, odbory, úseky a každý jeho útvar má samostatnou agendu a svoje odpovědnosti. Útvary však často mají tendenci vytvářet kolem sebe bariéry, zejména komunikační a informační, čímž ohrožují celkovou kvalitu činností, které jsou klíčové pro prosperitu celé firmy. Oproti tomu procesní management je relativně nový pohled na organizaci, který rozhýbává aktivity mnoha podniků a je alternativou vůči útvarovému uspořádání. Procesní organizace se snaží organizovat a řídit práci jako ucelený proces, který je dále dekomponován na jednotlivé, vzájemně logicky provázané subprocesy. Při modelování podnikových procesů a jejich dalších analýzách a optimalizaci se používá jejich následující hierarchizace. Nejvýše se řadí tzv. skupiny procesů, na další úrovni stojí procesy a subprocesy jenž je dále možné členit na činnosti a pokud je třeba ještě dále na detaily činností.

Text ke stažení (pouze pro členy):