SW licence: současnost a trendy

Autor: 
Mario Megela

Tento článok sa zameriava na popis súčasnej situácie na poli metód licencovania a licenčných politík (zhrnutie súčasných licenčných modelov, ich zastúpenie). Ďalej sa snaží vysvetliť podstatu a dôvody zmien v tejto oblasti ako aj rozsahy týchto zmien.

V úvode v krátkosti definujeme a zhrnieme problematiku licencovania software ako takú – spolu s dôvodmi existencie týchto praktík a hlavnými smermi.

V ďalšej časti sa už detailnejšie orientujeme na popisy rôznych licenčných modelov. Tu sme sa snažili o štruktúrovanejší popis u každého modelu licencovania – alternatívne pomenovania, charakteristiku, súčasnú situáciu, zastúpenie a vývoj konkrétneho modelu. V závere je na viac tento vývoj zhrnutý v prehľadných grafoch. Ďalej je tu možné nájsť popis metód licencovania – teda spôsoby akými predajcovia vyberajú licenčné poplatky. Napokon sme ešte predstavili špeciálne modifikácie či delenia licenčných modelov.

V nasledujúcej časti sme sa pokúšali o predpoveď vývoja na poli licencovania. Tentoraz všeobecných trendov. Najprv sme stanovili situáciu a podmienky v oblasti súčasného vývoja software – a to hlavne z pohľadu cieľov zákazníkov a predajcov. Na túto časť priamo nadväzuje analýza pravdepodobného dopadu tejto situácie na budúci vývoj – silnejšia orientácia modelov ponúkania software na hodnotu pre zákazníka, prevládajúci trend ustupovania trvalých licencií, prenesenie váhy z licenčných poplatkov na poplatky za služby a dopad na licencovanie a tak ďalej.

 

Text ke stažení: