Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Konkurenceschopnost České republiky v globalizované a znalostně založené ekonomice

Autor: 
Anna Kadeřábková

Se změnou technologických, produkčních, investičních a obchodních toků (ve prospěch toků služeb, výzkumu a vývoje a lidského kapitálu a v jejich rámci kvalifikovaných pracovníků a investic do technologií a expertizy) se zvyšuje podíl rozvíjejících se tržních ekonomik na globálním outputu. V roce 2015 bude Čína druhá nejsilnější ekonomika světa, vysoký bude rovněž růst ekonomické síly Indie. Výrobní faktory budou vždy směřovat do zemí s největším ekonomickým nebo společenským výnosem, který závisí na jejich strukturálních charakteristikách – vybavenosti fyzickým a lidským kapitálem, velikosti trhu, růstové výkonnosti, dopravních nákladech, bariérách vstupu.

Integrating e-learning system into university education

Autor: 
Milan Dado, Matilda Drozdová, Karol Matiaško, Monika Vajsová

The implementation of information and communication technology (ICT) in to education is a complex task depending on the accessibility of technology, know-how of study materials design, systems of monitoring, evaluation, the legal and regulatory framework and other issues. Regarding these facts; e-learning is not exploited broadly and effectively enough in the university education today. One of the reasons is lack of the methodology for solving such a complex problem. There is a need for the systematic oriented approach. This article presents such systematic oriented approach of e-learning and its integration one the real application in the education at the University of Zilina.

Zvyšování konkurenceschopnosti pomocí znalostního systému

Autor: 
Zdeněk Molnár, Lubomír Straka

Cílem příspěvku je informovat o možnosti zvyšování konkurenceschopnosti pomocí znalostního systému, která je předmětem výzkumného projektu č. 1ET210170503 realizovaného ve spolupráci ČVUT a firmy Tovek. Konkurenceschopnost je omezována informační fragmentací, která může být odstraněna uplatněním znalostmi řízeného přístupu k informacím.

Procesní řízení kontra organizační struktury a funkce

Autor: 
Norbert Žid

Pozornost, která je již delší dobu věnována procesní orientaci samotného řízení i při rozvoji a užití informačních systémů, je vyvolávána trvalým tlakem na zefektivňování řízení, resp. řídících a obchodních procesů, zvyšování celkové výkonnosti a flexibility organizací, zejména ve vztazích k externím partnerům. Otázky racionalizace podnikových procesů však nestojí samy o sobě, ale musí být řešeny v kontextu dalších významných hledisek, jako jsou organizační struktury, personální zdroje a jejich rozvoj nebo legislativní změny. Příspěvek se snaží postihnout tento širší kontext řešení a nejrůznější aspekty, které je nezbytné brát v oblasti procesního modelování a procesního reenginneringu v úvahu.

Výsledky průzkumu k řízení informatiky provedeného na konferenci SI 2006

Autor: 
Tomáš Bruckner, Zbyněk Trojan

Tým zabývající se zkoumáním řízení podnikové informatiky na katedře informačních technologií VŠE v Praze připravil dotazník pro účastníky konference Systémová integrace 2006. Dotazník byl předán všem účastníkům konference a vyplnilo jej 88 respondentů z 550 zúčastněných, což je 16%.

Dotazník byl rozdělen do sedmi částí:

Strategické řízení rozvoje informačního systému bank v současných podmínkách

Autor: 
Martin Fleischmann

Práce se zaměřuje na podtržení a zhodnocení významu strategického řízení rozvoje informačních systémů současných bank s důrazem na jeho roli v oblasti konkurenceschopnosti. Prvním východiskem je současné využití IS/ICT při provozování bankovních činností a stručné zhodnocení jeho vlivu na činnost, procesy a úspěšnost bank včetně uvedení některých problémů stojících v této souvislosti před managementem bank.

Actual Development Trends in ERP Conception in Czech Enterprises 2005

Autor: 
Petr Sodomka

The article summarises the long-term experiences of the author gathered during annual researches on the Czech ERP market and its trends for the publisher Computer Press Media. Based on the current development trends of this ERP market, we can extrapolate the main trends of ERP conception.

Syndikovat obsah