Česká společnost pro systémovou integraci je neziskovou platformou pro výměnu informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Sdružujeme uživatele a dodavatele služeb a produktů informačních a komunikačních technologií.

Jaký lze očekávat vývoj vlivu ICT na ekonomiku ČR v příštích 5-10 letech?

Autor: 
Jiří Voříšek

Po přelomu tisíciletí vzrůstá celosvětově tlak na efektivnost prostředků investovaných do ICT. Živě se diskutuje i vliv ICT na ekonomiku jednotlivých zemí a na ekonomiku v globálním měřítku. Jedni tvrdí, že význam ICT pro ekonomické subjekty i pro národní ekonomiky bude klesat, jiní tvrdí, že tento význam naopak poroste. Článek analyzuje výsledky dvou průzkumů, které byly na toto téma provedeny na sklonku roku 2006 v ČR.

Efekty podnikové informatiky

Autor: 
Josef Basl, Jan Pour

Článek je zaměřen na problematiku efektů informatiky a jejich dopadů na konkurenceschopnost podniku, na zvyšování úrovně řízení podniků i řízení jejich informatiky. Příspěvek obsahuje zejména výsledky a základní analýzy dat z průzkumu realizovaného na zářijovém semináři ČSSI v roce 2006 a současně je konfrontuje s výsledky dalších obdobných průzkumů.

Konkurenceschopnost České republiky v globalizované a znalostně založené ekonomice

Autor: 
Anna Kadeřábková

Se změnou technologických, produkčních, investičních a obchodních toků (ve prospěch toků služeb, výzkumu a vývoje a lidského kapitálu a v jejich rámci kvalifikovaných pracovníků a investic do technologií a expertizy) se zvyšuje podíl rozvíjejících se tržních ekonomik na globálním outputu. V roce 2015 bude Čína druhá nejsilnější ekonomika světa, vysoký bude rovněž růst ekonomické síly Indie. Výrobní faktory budou vždy směřovat do zemí s největším ekonomickým nebo společenským výnosem, který závisí na jejich strukturálních charakteristikách – vybavenosti fyzickým a lidským kapitálem, velikosti trhu, růstové výkonnosti, dopravních nákladech, bariérách vstupu.

Integrating e-learning system into university education

Autor: 
Milan Dado, Matilda Drozdová, Karol Matiaško, Monika Vajsová

The implementation of information and communication technology (ICT) in to education is a complex task depending on the accessibility of technology, know-how of study materials design, systems of monitoring, evaluation, the legal and regulatory framework and other issues. Regarding these facts; e-learning is not exploited broadly and effectively enough in the university education today. One of the reasons is lack of the methodology for solving such a complex problem. There is a need for the systematic oriented approach. This article presents such systematic oriented approach of e-learning and its integration one the real application in the education at the University of Zilina.

Zvyšování konkurenceschopnosti pomocí znalostního systému

Autor: 
Zdeněk Molnár, Lubomír Straka

Cílem příspěvku je informovat o možnosti zvyšování konkurenceschopnosti pomocí znalostního systému, která je předmětem výzkumného projektu č. 1ET210170503 realizovaného ve spolupráci ČVUT a firmy Tovek. Konkurenceschopnost je omezována informační fragmentací, která může být odstraněna uplatněním znalostmi řízeného přístupu k informacím.

Procesní řízení kontra organizační struktury a funkce

Autor: 
Norbert Žid

Pozornost, která je již delší dobu věnována procesní orientaci samotného řízení i při rozvoji a užití informačních systémů, je vyvolávána trvalým tlakem na zefektivňování řízení, resp. řídících a obchodních procesů, zvyšování celkové výkonnosti a flexibility organizací, zejména ve vztazích k externím partnerům. Otázky racionalizace podnikových procesů však nestojí samy o sobě, ale musí být řešeny v kontextu dalších významných hledisek, jako jsou organizační struktury, personální zdroje a jejich rozvoj nebo legislativní změny. Příspěvek se snaží postihnout tento širší kontext řešení a nejrůznější aspekty, které je nezbytné brát v oblasti procesního modelování a procesního reenginneringu v úvahu.

Výsledky průzkumu k řízení informatiky provedeného na konferenci SI 2006

Autor: 
Tomáš Bruckner, Zbyněk Trojan

Tým zabývající se zkoumáním řízení podnikové informatiky na katedře informačních technologií VŠE v Praze připravil dotazník pro účastníky konference Systémová integrace 2006. Dotazník byl předán všem účastníkům konference a vyplnilo jej 88 respondentů z 550 zúčastněných, což je 16%.

Dotazník byl rozdělen do sedmi částí:

Syndikovat obsah